Skip to main content

Swatch & Art

Swatch & art collection

Swatch & Art CollectionSwatch & Art Collection

Swatch從創建起就和現代藝術有密不可分的關係。Swatch手錶就和當代流行藝術一樣受到流行文化的啟發,所以Swatch產品馬上成為全球知名藝術家、音樂家和時裝設計師的創作媒介。