Skip to main content

Wstep

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania przed przystąpieniem do korzystania z witryny Swatch Ltd („Witryna”). Odwiedzanie Witryny i korzystanie z niej oznacza, że użytkownik („Użytkownik”) zaakceptował niniejsze Warunki korzystania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Warunków korzystania, nie powinien korzystać z Witryny.

Administratorem Witryny i autorem Warunków korzystania jest firma Swatch Ltd, Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Szwajcaria („Swatch”, „my”, „nas”, „nasze”).

Swatch może w dowolnym czasie zmienić Warunki korzystania, aktualizując niniejszy dokument. Aktualizacje te są dla użytkownika wiążące. Powinien on zatem okresowo odwiedzać niniejszą stronę i sprawdzać aktualnie obowiązujące warunki.

 

Cel i zawartosc witryny

Całość informacji i materiałów znajdujących się w Witrynie przedstawiona została wyłącznie w celu udzielania ogólnych informacji o produktach i usługach Swatch oraz ich promowania. Takie informacje i materiały nie stanowią oferty zakupu produktów i/lub usług firmy Swatch ani oficjalnych sklepów osób trzecich, jak również porad i instrukcji dotyczących korzystania z produktów i/lub usług Swatch.

Witryna może zawierać informacje o produktach i usługach Swatch z całego świata, z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Wzmianka o produkcie lub usłudze Swatch nie oznacza, że dany produkt czy usługa są lub będą w przyszłości oferowane w lokalizacji użytkownika.

 

Klub Swatch

Witryna umożliwia użytkownikom zarejestrowanie się w Klubie Swatch. Możliwe formy członkostwa to członkostwo zwykłe i płatne.

Usługi oferowane członkom Klubu Swatch zostały wymienione w Witrynie. Usługi oferowane członkom Klubu są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 14 lat. Rejestrując się i korzystając z usług oferowanych członkom Klubu użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ukończył 14 lat oraz wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszych Warunków korzystania.

Rejestracja w ramach członkostwa płatnego zakłada uprzedni zakup jednego z zegarków Klubu Swatch w sklepie internetowym Swatch (patrz http://shop.swatch.com) lub w punkcie sprzedaży Swatch. Rejestracji jako członek klubu Swatch można również dokonać w sposób zwykły (w trybie offline). Użytkowników chcących otrzymać nasze materiały rejestracyjne zwykłą pocztą prosimy o kontakt pod adresem Swatch Club, a division of Swatch Ltd., Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Szwajcaria lub club@swatch.com. Prosimy również o kontakt użytkowników, którzy byli członkami Klubu w ramach struktury członkowskiej sprzed września 2012 i nie zakupili klubowego zegarka bądź chcieliby odnowić członkostwo płatne bez zamawiania zegarka klubowego.

Członkostwo w klubie wymaga rejestracji i utworzenia konta osobistego oraz podania w profilu użytkownika określonych informacji, szczegółowo wskazanych w procesie rejestracji. Żadne dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i płeć, nie zostaną ujawnione innym użytkownikom (chyba że użytkownik ujawni je z własnej woli), a dostęp innych użytkowników do informacji rejestracyjnych ograniczony będzie do nazwy ekranowej wskazanej przy rejestracji lub zmienionej w trakcie trwania członkostwa, a także zdjęcia członka, jeśli zostało zamieszczone.

Rejestracja i członkostwo zwykłe lub płatne są nieważne, jeśli zabrania ich prawo krajowe.

Przy rejestracji jako członek Klubu Użytkownik zostanie poproszony o wybranie adresu e-mail i hasła umożliwiającego dostęp do konta osobistego. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła w tajemnicy. Użytkownik wyraża zgodę na niekorzystanie w jakimkolwiek czasie z konta, adresu e-mail i hasła innego użytkownika oraz na nieujawnianie hasła osobom trzecim. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe powiadomienie firmy Swatch, jeśli podejrzewa inną osobę o nieupoważnione korzystanie z jego konta lub uzyskanie dostępu do jego hasła. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za całokształt korzystania z jego konta.

Usługi oferowane przez Swatch członkom Klubu są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku członków Klubu i nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z jakimikolwiek działaniami komercyjnymi, z wyjątkiem działań wyraźnie popieranych lub zatwierdzonych przez firmę Swatch. Bezprawne i/lub nieupoważnione korzystanie z usług, w tym zbieranie, drogą elektroniczną lub inną, nazw użytkownika i/lub adresów e-mail członków dla celów wysyłania niechcianych wiadomości e mail bądź tworzenia nieupoważnionych łączy do Witryny albo umieszczania jej w ramce jest zabronione. Swatch może usuwać z profilu członka reklamy handlowe, łącza do podmiotów stowarzyszonych i inne formy zachęty handlowej bez powiadomienia, a także cofnąć przysługujące takiemu członkowi przywileje.

 

Biuletyn

Użytkownik może dokonać subskrypcji biuletynu Swatch. Użytkownik chcący zaprenumerować biuletyn może kliknąć tutaj. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, wysyłając wiadomość na adres internet@swatch.com.

 

Tresci uzytkownika

Użytkownik powinien pamiętać, że wszystkie informacje zamieszczone przez niego w Witrynie (np. informacje na forum, w księdze gości, profilach osobistych itd.) mogą zostać przeczytane przez innych użytkowników (np. innych członków Klubu). Dlatego też informacje publikowane w Witrynie i przekazywane innym jej użytkownikom należy dobierać z uwagą.

Firma Swatch nie rości praw własności do tekstu, plików, obrazów, zdjęć, klipów wideo, plików dźwiękowych, dzieł ani żadnych materiałów („Treści użytkownika”), które możesz opublikować w Witrynie. Po opublikowaniu Treści użytkownika w Witrynie zachowujesz wszelkie prawa własności do Treści użytkownika oraz nadal możesz wykorzystywać Treści użytkownika w dowolny wybrany sposób. Publikując Treści użytkownika w Witrynie zapewniasz firmie Swatch niewyłączną, możliwą do przeniesienia, darmową i ogólnoświatową licencję na wykorzystywanie, zmienianie, publiczne przedstawianie, wystawianie, reprodukowanie oraz dystrybuowanie Treści użytkownika w Witrynie lub w sekcjach Swatch innych platform (Facebook, Twitter itp.) do momentu usunięcia Treści użytkownika z Witryny.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) jest właścicielem Treści Użytkownika zamieszczonych przez siebie w Witrynie lub ma inne prawo udzielania wyżej wymienionej licencji, oraz (ii) zamieszczenie Treści Użytkownika w Witrynie nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, znaków towarowych, praw wynikających z umowy ani jakichkolwiek innych praw stron trzecich.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za Treści Użytkownika zamieszczane w Witrynie. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać, przesyłać ani udostępniać w Witrynie Treści Użytkownika, których nie stworzył lub na których zamieszczenie nie ma zezwolenia. Firma Swatch nie musi sprawdzać Treści Użytkownika przed ich zamieszczeniem. Treści Użytkownika nie muszą odzwierciedlać poglądów ani zasad, którymi kieruje się Swatch. Swatch nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, odnośnie Treści Użytkownika oraz ich dokładności i wiarygodności, a także odnośnie jakichkolwiek materiałów i informacji, które Użytkownik przesyła innym użytkownikom. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać ani przesyłać jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, grożących, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, skandalizujących, podżegających, pornograficznych ani wulgarnych, a także materiałów stanowiących działania lub mogących zostać uznane za czyn niedozwolony, skutkujące odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszające przepisy prawa, jak również zachęcające do takich zachowań, w tym oferować, sprzedawać lub nabywać zegarki poprzez forum w sposób naruszający te przepisy.

Swatch wyraźnie zastrzega sobie prawo usunięcia informacji lub materiałów zamieszczonych bądź przesyłanych przez dowolne osoby odwiedzające Witrynę, jeśli naruszają one powyższe reguły, w tym wszelkich ofert sprzedaży lub zakupu zegarków. Swatch będzie w pełni współpracować z organami stojącymi na straży prawa oraz realizować sądowe nakazy ujawnienia tożsamości osób, które publikują tego typu informacje lub materiały.

 

Prawa wlasnosci intelektualnej

Witryna wraz z całością informacji, tekstu, obrazów, zdjęć, nagrań audio i wideo, układu, grafik, logo, symboli, nazw, oznaczeń produktów i firm, a także całością oprogramowania zawartego w Witrynie i wszystkimi innymi plikami, jak również ich doborem i układem (dalej zwanymi „Treścią Witryny”) jest chroniona przepisami prawa, w szczególności prawa autorskiego, znakami towarowymi i prawami do wzorów będących własnością firmy Swatch, jej podmiotów stowarzyszonych, użytkowników lub licencjodawców, przy czym wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadna z Treści Witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniania, umieszczana w ramkach, powielana, publikowana, pobierana, wyświetlana, zamieszczana, przesyłana ani sprzedawana w jakiejkolwiek postaci lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Swatch. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Treści Użytkownika zamieszczanych zgodnie z prawem w Witrynie. Dodatkowo zabrania się kopiowania treści cyfrowych do innych programów bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Swatch.

Jeśli Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Witryny, udziela mu się ograniczonej licencji na dostęp do Witryny i Treści Witryny oraz korzystanie z nich, a także pobieranie i drukowanie kopii dowolnej części Treści Witryny, do której Użytkownik uzyskał w sposób właściwy dostęp, wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego, pod warunkiem że Użytkownik zachowa w stanie nienaruszonym wszystkie informacje o prawach autorskich i innych. Z wyjątkiem własnych Treści Użytkownika Użytkownik nie może przesyłać ani publikować Treści Witryny w jakiejkolwiek witrynie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej ani włączać tych informacji do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji. Korzystanie z Treści Witryny w jakikolwiek inny sposób jest zabronione. Powyższa licencja podlega niniejszym Warunkom korzystania i nie obejmuje korzystania z metod eksploracji danych, robotów ani podobnych metod gromadzenia i wydobywania danych. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny i Treści Witryny bez uprzedniej zgody Swatch w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach jest zabronione i spowoduje cofnięcie udzielonej licencji. Taki niedozwolony użytek może również naruszać obowiązujące przepisy prawa, w tym, bez ograniczeń do, przepisy prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące komunikacji. Jeśli w niniejszych Warunkach nie stwierdzono inaczej, żadne ich postanowienie nie będzie interpretowane w sposób przyznający jakąkolwiek licencję związaną z prawami własności intelektualnej.

„SWATCH” oraz inne znaki towarowe, loga, postacie, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, nazwy usług i inne oznaczenia (łącznie „Znaki towarowe”) wyświetlane w Witrynie są objęte ochroną znaku towarowego i podlegają innym prawom firmy Swatch i jej podmiotów stowarzyszonych. Znaków towarowych Swatch nie wolno wykorzystywać, w tym również jako części innych znaków towarowych i/lub nazw domen, w połączeniu z dowolnym produktem lub usługą w sposób mogący wprowadzać w błąd. Nie wolno ich również powielać, naśladować ani wykorzystywać, w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody Swatch. Korzystanie lub niewłaściwe korzystanie przez Użytkownika ze Znaków towarowych wyświetlanych w Witrynie, oraz z dowolnych innych Treści Witryny jest, poza sytuacjami dopuszczonymi w niniejszych Warunkach korzystania, surowo zabronione.

 

Wylaczenie odpowiedzialnosci

Swatch podejmuje zasadne działania w celu publikacji w Witrynie informacji dokładnych i aktualnych. Mimo tego nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w związku z Treścią Witryny, która udostępniana jest w postaci „jak jest”. W szczególności firma Swatch nie gwarantuje i nie oświadcza, że korzystanie przez Użytkownika z Treści Witryny nie naruszy praw stron trzecich niebędących własnością i niestowarzyszonych ze Swatch.

Swatch nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym lub innych zasobach, w tym wirusy mogące zainfekować komputery, spowodowane dostępem do, używaniem lub przeglądaniem Witryny bądź pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, nagrań wideo lub audio.

Swatch zastrzega sobie prawo przerwania lub zaprzestania świadczenia wszystkich lub niektórych funkcji Witryny. Swatch nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub zaprzestanie świadczenia wszystkich lub niektórych funkcji Witryny, niezależnie od tego, czy jest ono skutkiem działania bądź zaniechania Swatch lub innego podmiotu stowarzyszonego The Swatch Group Ltd., czy też strony trzeciej.

Materiały zamieszczone w Witrynie, w tym wszystkie informacje, mogą zawierać niedokładne dane techniczne lub błędy typograficzne. Swatch zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zmian, korekt i/lub ulepszeń w takich materiałach (w tym informacji) oraz w produktach i programach opisanych w takich informacjach.

 

Łacza do i z innych witryn

Zważywszy że Swatch nie ma kontroli nad stronami, do których łącza zamieszczane są w Witrynie, i nie identyfikuje się z treścią takich witryn, oraz zważywszy że firma Swatch nie przejrzała wszystkich lub niektórych stron, do których łącza zamieszczone są w Witrynie, Użytkownik uznaje, że Swatch nie odpowiada za treść wszystkich stron znajdujących się poza Witryną lub innych stron, do których łącza zamieszczone są w Witrynie. Odpowiedzialność za dostęp do stron znajdujących się poza Witryną i stron osób trzecich, do których łącza zamieszczone są w Witrynie, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

Umieszczanie przez Użytkownika łączy do Witryny, stron znajdujących się poza Witryną lub innych witryn odbywa się na jego ryzyko. Użytkownik korzystający z takich łączy przyjmuje do wiadomości, że będą do niego mieć zastosowanie oświadczenia prawne i zasady prywatności strony, do której prowadzi łącze, mogące różnić się od postanowień obowiązujących w Witrynie Swatch. Użytkownicy chcący umieszczać łącza do Witryny są zobowiązani zamieszczać łącza wyłącznie do strony głównej, jednak bez jej powielania, z zastrzeżeniem poniższych warunków.

Zabrania się umieszczania Witryny w ramkach na innych stronach lub elementach stron podmiotów nienależących do The Swatch Group. Zabrania się również umieszczania łącz wbudowanych lub włączania w inny sposób elementów Witryny do stron podmiotów nienależących do The Swatch Group.

 

Dostep do witryny

Swatch dokłada starań, aby Witryna była zwykle dostępna 24 godziny na dobę. Nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeśli za niedostępność Witryny z dowolnego powodu w dowolnym czasie i przez dowolny okres.

Dostęp do Witryny może zostać tymczasowo i bez powiadomienia zawieszony w przypadku awarii, konserwacji lub naprawy systemu bądź z powodów leżących poza kontrolą Swatch.

 

Ograniczenie odpowiedzialnosci

W maksymalnym zakresie dozwolonym prawem i z wyjątkiem szkód spowodowanych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Swatch i wszystkie inne spółki The Swatch Group Ltd., w tym ich kierownictwo, dyrektorzy, pracownicy, wspólnicy i przedstawiciele, wyłączają całość odpowiedzialności za wszelkiego rozmiaru lub rodzaju szkodę (w tym, bez ograniczeń do, wszystkie szkody lub straty bezpośrednie, pośrednie i wynikowe, utratę przychodu, zysków, reputacji lub danych), której Użytkownik lub strona trzecia doznać mogą w jakikolwiek sposób w związku z Witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z Witryny, witrynami do których łącza zamieszczono w Witrynie lub materiałami tych witryn, w tym między innymi za szkody lub straty spowodowane wirusami infekującymi sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne zasoby wskutek uzyskania dostępu, używania lub przeglądania Witryny bądź pobierania dowolnych materiałów z Witryny i witryn, do których łącza zamieszczono w Witrynie.

 

Prywatnosc

Swatch dba o prywatność Użytkownika i ochronę jego danych osobowych. Tutaj można zapoznać się z Zasadami prywatności Swatch.

 

Pozostale postanowienia

Nieskorzystanie z lub niewygzekwowanie przez Swatch wszelkich uprawnień lub postanowień zawartych w niniejszych Warunkach korzystania nie stanowi zrzeczenia się takich uprawnień ani postanowień. Tytuły punktów niniejszych Warunków korzystania zostały dodane wyłącznie dla ułatwienia i nie wywierają skutków prawnych ani umownych.

Nieważność lub niemożność wyegzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie wpływa na i nie osłabia w jakikolwiek sposób ważności, zgodności z prawem i egzekwowalności pozostałych postanowień.

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu szwajcarskiemu i będą zgodnie z nimi interpretowane, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W zakresie dozwolonym prawem, w sporach wynikających z niniejszych Warunków korzystania i sposobu korzystania z Witryny przez Użytkownika, wyłączną właściwość będą miały odpowiednie sądy miejsca siedziby Swatch, obecnie Biel (Szwajcaria), z zastrzeżeniem prawa Swatch do ścigania sądownego Użytkownika w jego miejscu zamieszkania.

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania prosimy o kontakt pod adresem Swatch Ltd, Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Szwajcaria lub internet@swatch.com.